Konsultuppdrag

Olika former av utvecklingsuppdrag inom kommunikation och samarbete för organisationer, avdelningar, enheter, grupper och enskilda individer.


Med fokus på "Socialt hållbar, Interkulturell kommunikation inom Komplex myndighetsutövning" för att individen ska undvika pekpinnar och att ge missvisande rådgivning i sin myndighetsutövning.
 

Utbildning

Vi erbjuder kurser och utbildningar inom området kommunikation och särskilt inom "Myndighetskommunikation" för personer verksamma inom offentlig sektor främst med direkt myndighetsutövning. Vi erbjuder frekvent en standardiserad kurs i "Myndighetskommunikation" i Malmö, Göteborg och Stockholm men med möjligheter att genomföra den vid tillfälle på valfri ort i Sverige. Möjlighet finns också till anpassade utbildningar och kurser inom verksamhetsområdet i samråd med uppdragsgivare.

Individuell kommunikationsmanual

Vi har utvecklat ett individuellt verktyg i form av en kommunikationsmanual, CCC Index Manual, som bygger på individens attityder, förutsättningar, erfarenheter och kulturell bakgrund samt var individen utövar sitt arbete. Det innebär att vi, bland annat, bygger på teori- och referensdata bakgrunder från Hofstede, Marston, Samovar m fl. Till detta finns det möjlighet att använda sig av nationella normgrupper både på chef- och medarbetarnivå. Tanken är att den enskilde ska bli bättre på att i "realtid" screena en motpart och sedan använda sig av kunskaperna den enskilde har om sig själv för att anpassa (utan att ge på sin myndighetsutövning) sin kommunikation gentemot motparten för att uppnå bästa möjliga effekt och förståelse hos motparten med minsta energiåtgång för den enskilde!

© Copyright www.crosculture.com